Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Internkontroll og årshjul

Jf. Riksarkivarens forskrift § 1-1 (1) og forskrift om offentlege arkiv § 4, 2. ledd som seier: "Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll." Alver kommune nyttar p.t KF Kvalitetsstyring som verktøy for kommunen sin internkontroll jf. kommunelova kapittel 25. 

Arkivverket sin rettleiar for etablering av internkontroll av arkiv, presenterer 7 steg for å etablere arkivplanen som eit verktøy for internkontroll: (Etablere internkontroll for arkiv - Arkivverket)

 1. Kartlegg regelverket
 2. Beskriv organisering og ansvar
 3. Fastsett mål
 4. Gjennomfør risikovurderingar
 5. Sørg for kompetanse og ressursar
 6. Handter avvik knytt til arkiv
 7. Gjennomfør kontroll

Det er tema og informasjon knytt til arkiv som er skildra i arkivplanen som ikkje fins i internkontrollsystemet. Og motsett. Alver kommune nyttar difor i tillegg Arkivplan.no som verktøy for kommunen sin arkivplan. Den inneheld også dei tidlegare 3 kommunane Lindås, Meland og Radøy sine arkivplanar, for historisk oppslag.

Arkivplanen er ein del av kommunen sitt internkontrollverktøy, og i den finn du; (Overordna)

 • Organisering, ansvar og mynde
 • Lovar og retningsliner
 • Interne rutiner og retningsliner
 • Arkivbehaldning
 • Avlevering og periodisering
 • Informasjonssikkerhet og tilgangsstyring
 • Strategi, opplæring og kompetanse

I KF Kvalitet finn du; (Overordna)

Rutinar, planar, avvikshandtering og informasjon som er felles for alle, samt eigne menypunkt for følgjande område:

 • Informasjonstryggleik
 • HMS
 • Helse og omsorg
 • Oppvekst
 • Teknisk forvaltning og drift
 • Samfunnsutvikling
 • Kommuneadvokaten
 • HR- og utvikling
 • Økonomi
 • Prosjekt
 • Arkiv (frå tidlegare versjon av KF- Kvalitet)

Årshjul - Alver kommune: (Under arbeid)

Årshjulet er ein viktig del av Alver kommune sin internkontroll. Den regulerer og legg føringar for korleis kommunen aktivt skal jobbe med å forbetre eigne arbeidsprosessar,- og kontinuerleg føre kontroll over og planlegge kommunen sitt arbeid, i samsvar med lovpålagde oppgåver. Kommunen ønskjer å jobbe systematisk med dette og har difor planlagt aktivitetar som skal bygge opp under og forbetre prosessane i eit årshjul. 

Laster...