Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for behandling av all dokumentasjon og informasjon i kommunen. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikre at Alver kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter § 6 i arkivlova:

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Oppdatering av arkivplanen skal skje:

  • ved større omorganiseringar i kommunen
  • når tenesteområde blir lagt ned eller oppretta
  • når eit tenesteområde får oppretta ein ny arkivdel
  • når eit tenesteområde skal kjøpe eit nytt dataverktøy for lagring av arkivverdig dokumentasjon
  • når det blir oppretta eller lagt ned styre eller utval
  • når det blir gjort vesentlege endringar i kommunen sitt delegasjonsreglement
  • når kommunale oppgåver vert overført til verksemder utanfor kommunen
  • når det blir teke i bruk ny arkivnøkkel

Fagansvarleg avgjer om det er behov for oppdatering av arkivplanen når:

  • det blir tatt i bruk ny versjon av arkivnøkkel
  • det blir tatt i bruk nye versjonar av datasystem for lagring av informasjon

Fagansvarleg skal ha melding om alle endringar med mogelege følgjer for arkivet i god tid før dei blir sett i verk, og har rett til å uttale seg om dei følgjene dei kan få for arkivet.
Fagansvarleg er ansvarleg for årleg revisjon av arkivplanen. 

Laster...